Các link kháng nghị quan trọng trong ads Facebook

Dành cho ai cần TỔNG HỢP CÁC LINK QUAN TRỌNG TRONG FACEBOOK ADS
– Link khánG tài khoản bị khoá:


https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– Link kháng tk vô hiệu hoá theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
– link kháng tk hoặt động bất thường bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879
– Link chát với suport :
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi
– Link đề nghị nâng ngưỡng thanh toán, lập hoá đơn
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Link kháng thẻ tự nhiên bị đá ra, add vào báo lỗi :
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174
– Link Khánh quảng cáo không được phê duyệt:
https://www.facebook.com/help/contact/452019928334289
– Link kiểm tra xem có dính 20% text không nhé:
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
– Các loại QC trên Facebook :
https://www.facebook.com/business/ads-guide
– TK bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
– Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701
– Báo cáo vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Link Kháng đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
– Link kháng đổi tên người dung (URL) cho page:
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
– Link yêu cầu hợp nhất trang :
https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
– Link kháng đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
-Link phản hồi trang có vấn đề các kiểu:
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
– Hỏi về các tình trạng quảng cáo nói chung :
https://www.facebook.com/business/contact-us
– Phương thức thanh toán bị treo:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Chia sẽ

Bình luận

Bình luận